Świnice Warckie, dnia 29 maja 2018 roku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

 

Poniżej znajdują się informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa uprawnieniach.

 

I.                 Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

 

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TOLMET  Piotr Wawrzyniak,

 

z siedzibą przy ul. Dworcowej nr 3, 99-140 Świnice Warckie,

 

NIP: 668-110-13-59, REGON 310263662

II.             Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

 1. a.   w celu zawarcia umowy – na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)
 2. b.  w celu wykonania umowy - na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)
 3. c.    dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
 4. d.  dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)
 5. e.   dla celów archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)
 6. f.    dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

 

III.         Informacja o kategoriach danych osobowych, które zbieramy

Zbierane i przetwarzane będą wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione przez Panią/Pana

 

 1. 1.      Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:

 1. a.   firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 2. b.  pracownikom którzy będą dokonywać bezpośredniego  dostarczania do Państwa przesyłek,
 3. c.    kancelariom prawnym;
 4. d.  podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, takie jak: firmy świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe;
 5. e.   podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

IV.         Informacja o przekazywaniu danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

V.             Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jednego roku licząc od dnia ostatniego kontaktu z Pani/Pana strony
w sprawie zawarcia umowy. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz  dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia udzielonej w tym celu zgody.

VI.         Informacja o Pani/Pana uprawnieniach

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a.   dostępu do swoich danych osobowych i otrzymani ich kopii
 2. b.  prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych osobowych
 3. c.    prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. d.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. e.   prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych lub zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio wskazanemu podmiotowi
 6. f.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych
 7. g.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowy, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację. Powinna Pani/Pan wskazać i uzasadnić swoją szczególną sytuację
 8. h.  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są  w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia,
 9. i.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

VII.     Informacja o profilowaniu

Informujemy, iż Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych osobowych, których podanie określone zostało jako fakultatywne – podanie danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania wymaganych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

IX.          Informacja o możliwości cofnięcia zgody i skutkach wycofania zgody.

Informuję, iż w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można wysłać w formie pisemnej na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TOLMET Piotr Wawrzyniak znajduje się przy ul. Dworcowej 3, 99-140 Świnice Warckiena adres mailowykontakt@tolmet.pllub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stroniewww.tolmet.pl